top of page

浩洋青年商會的工作

每年,浩洋青年商會的會員都會運用積極公民架構,對解決聯合國持續發展目標舉辦不同類型的工作計劃,以下為計劃的目標及成果。

積極公民架構
聯合國持續發展目標
ocean booklet v11_Page_06.jpg
ocean booklet v11_Page_07.jpg
ocean booklet v11_Page_08.jpg
ocean booklet v11_Page_09.jpg
ocean booklet v11_Page_10.jpg
ocean booklet v11_Page_11.jpg
bottom of page